Adorație Euharistică – 5

Cântec

 

† În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

Amin

Doamne, Isuse Cristoase, Dumnezeu ascuns în Preasfântul Sacrament, noi credem și mărturisim prezența ta în sfânta Taină a altarului. Tu însuți ai spus: „Acesta este trupul meu”. De aceea, te adorăm cu cel mai adânc respect, împreună cu îngerii și sfinții din cer. O, Doamne, întărește și mărește în noi credința și iubirea față de acest Sacrament vrednic de adorare.

Te salutăm, trup preasfânt al Mântuitorului nostru, ostie curată și vie, care s-a jertfit pe lemnul crucii, te adorăm în numele tuturor creaturilor. Te salutăm pe tine, Cuvânt veșnic al Tatălui, adevărata pâine cerească, hrana sufletelor, mângâierea inimilor noastre, jertfa cea sfântă, care a împăcat cerul cu pământul. Te salutăm, ascunsă sub aceste specii, o, dumnezeire și natură omenească a lui Isus, vrednică de cea mai adâncă venerație.

Te lăudăm și te preamărim, pâine vie a sufletelor, darul cel mai prețios dăruit oamenilor de Dumnezeu. Tu ești sacramentul iubirii și al milostivirii, prin care noi păcătoșii și toți păcătoșii putem primi haruri și ne putem sfinți. Tu ești adevărata arcă a Noului Testament, în care se păstrează mana cea vie sau pâinea cerească, tu ești forța celor slabi, vindecarea bolnavilor, mângâierea mâhniților. Preabunule Isuse, îți mulțumim din toate puterile pentru iubirea cu care ai înființat acest Preasfânt Sacrament, spre bucuria cerului și a pământului.

O, Isuse din Preasfântul Sacrament, iubirea, bucuria și speranța noastră, mijlocitorul și împăciuitorul nostru, împacă-ne cu Tatăl ceresc. Mielule nepătat al lui Dumnezeu, care ai fost jertfit pentru noi pe lemnul crucii, jertfește-te din nou Tatălui ceresc pentru păcatele noastre.

Oferă-i toate virtuțile și faptele de sfințenie ale vieții tale și toată amărăciunea suferințelor tale, pentru ca noi să fim iertați pe deplin și să ducem o viață sfântă. Voim să reparăm azi în public toate împărtășaniile sacrilege, toate batjocurile primite de tine în Preasfântul Sacrament al altarului, toate actele nedemne îndreptate împotriva ta în sacramentul Euharistiei. Revarsă din tabernacol belșugul harurilor tale asupra întregii omeniri, asupra sfintei Biserici, Mireasa ta, asupra conducătorilor bisericești și lumești, fie-ți milă de cei păcătoși și de toți cei îndepărtați de tine și atrage la altarul tău toate sufletele. Iar pe noi care suntem aici prezenți, păstrează-ne cât mai aproape de tine, acum și în veșnicie. Amin.

 

Tatăl Nostru…  Bucură-te Marie…   Slavă Tatălui….

 

Laudă și mulțumire să fie în orice moment.

Preasfântului și dumnezeiescului sacrament.

 

Cântec

Te ador, Isuse, în aceste zile mărețe ale Învierii tale. Ridicându-te din mormânt, tu ai dovedit că ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu și ai confirmat învățătura pe care ai apărat-o până la moarte ca vrednică de a fi crezută și urmată.

Îți mulțumesc că mi-ai dăruit credința pe care această sărbătoare mi-o luminează și mi-o întărește. Îți mulțumesc pentru speranța pe care mi-ai aprins-o în suflet, că Dumnezeu mă va învia și pe mine la viața veșnică.

Te contemplu în paginile Evangheliei cum te-ai arătat înviat ucenicilor tăi. Contemplu prezența ta nevăzută, dar simțită, în viața Bisericii și în viața mea. Luminează-mă să văd, dincolo de vălul euharistic, ființa ta glorioasă de Dumnezeu-Om înviat, să mă atașez de tine cu toată inima și, lepădând faptele omului vechi, să devin, prin harul tău, făptură nouă, martor al învierii tale.

Să privesc cu seninătate toate încercările vieții, bine știind că tu, care ai învins lumea, rămâi în mijlocul fraților tăi până la sfârșitul veacurilor. Iar acum, în unire cu preacurata ta Mamă și cu toți sfinții, care se bucură în cer de vederea slavei tale, implor binecuvântarea ta asupra Bisericii, asupra noastră, a celor adunați astăzi în jurul altarului tău, asupra tuturor celor dragi și a omenirii întregi. Bunule Păstor, care ți-ai dat viața pentru noi, călăuzește-ne pe drumul acestei vieți trecătoare, ca să ne împărtășim de bucuria învierii tale strălucite. Amin.

 

Tatăl Nostru…  Bucură-te Marie…   Slavă Tatălui….

 

Laudă și mulțumire să fie în orice moment.

Preasfântului și dumnezeiescului sacrament.

 

Cântec

PSALMUL 103 (102)

Bunătatea lui Dumnezeu

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul

şi tot ce este în mine [să binecuvânteze] numele său cel sfânt!

2 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul

şi nu uita nicicând de binefacerile sale!

3 El îţi iartă toate nelegiurile

şi te vindecă de orice boală.

4 El îţi răscumără viaţa din adânc

şi te încununează cu îndurare şi dragoste;

5 el îţi satură cu bunătăţi bătrâneţea

şi te face să întinereşti iarăşi ca vulturul.

6 Domnul face dreptate şi judecată [dreaptă]

tuturor celor care sunt asupriţi.

7 El a făcut cunoscute lui Moise căile sale

şi faptele sale [minunate], fiilor lui Israél

8 Domnul este îndurător şi milostiv,

el este îndelung răbdător şi plin de îndurare.

9 El nu dojeneşte la nesfârşit,

nici nu poartă pe veci [mânie].

10 El nu face după greşelile noastre,

nici nu ne răsplăteşte după fărădelegile noastre.

11 Cât sunt de sus cerurile faţă de pământ,

tot atât de mare este îndurarea sa faţă de cei care se tem de el.

12 Cât de departe este răsăritul de apus,

atât de mult îndepărtează de la noi nelegiuirile noastre.

13 Aşa cum un tată îşi iubeşte copiii,

aşa îi iubeşte Domnul pe cei care se tem de el.

14 Căci el ştie din ce am fost plăsmuiţi

şi nu uită că suntem ţărână.

15 Zilele omului sunt ca iarba,

el înfloreşte ca floarea câmpului.

16 Când suflă vântul, ea nu mai este,

nici locul în care a stat nu se mai cunoaşte.

17 Dar îndurarea Domnului rămâne din veac

şi până-n veac peste cel care se teme de el

şi dreptatea lui, peste copiii copiilor lor,

18 peste cei care păzesc alianţa sa

şi îşi aduc aminte de preceptele lui, ca să le împlinească.

19 Domnul şi-a stabilit în ceruri tronul său,

domnia lui se întinde peste toate.

20 Binecuvântaţi pe Domnul, toţi îngerii lui,

voi, cei puternici, care împliniţi cuvintele sale

ascultând de glasul cuvântului său!

21 Binecuvântaţi-l pe Domnul, toate oştirile sale,

slujitorii lui, care împliniţi voinţa lui!

22 Binecuvântaţi-l pe Domnul, toate lucrările lui, în tot locul stăpânirii sale!

Binecuvântează-l, suflete al meu, pe Domnul!

 

Tatăl Nostru… 

Evanghelia

 

Citire din Evanghelia după sfântul Ioan

În seara aceleiaşi zile, prima a săptămânii, deşi uşile locului în care erau discipolii, de frica iudeilor, erau încuiate, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!” 20 Zicând aceasta, le-a arătat mâinile şi coasta. Discipolii s-au bucurat văzându-l pe Domnul. 21 Atunci, Isus le-a zis din nou: „Pace vouă! Aşa cum m-a trimis Tatăl, aşa vă trimit şi eu pe voi”. 22 Şi, spunând aceasta, a suflat asupra lor şi le-a zis: „Primiţi-l pe Duhul Sfânt! 23 Cărora le veţi ierta păcatele, le vor fi iertate; cărora le veţi ţine, le vor fi ţinute”. 24 Însă Toma, unul dintre cei doisprezece, cel numit „Geamănul”, nu era cu ei când a venit Isus. 25 Aşadar, ceilalţi discipoli i-au spus: „L-am văzut pe Domnul!” Dar el le-a zis: „Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor şi nu-mi voi pune degetul în semnul cuielor şi nu-mi voi pune mâna în coasta lui, nu voi crede”. 26 După opt zile, discipolii lui erau iarăşi înăuntru, iar Toma era împreună cu ei. Isus a venit, deşi uşile erau încuiate, a stat în mijlocul lor şi a zis: „Pace vouă!” 27 Apoi i-a spus lui Toma: „Adu-ţi degetul tău aici: iată mâinile mele! Adu-ţi mâna şi pune-o în coasta mea şi nu fi necredincios, ci credincios!” 28 Toma a răspuns şi i-a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!” 29 Isus i-a spus: „Pentru că m-ai văzut, ai crezut. Fericiţi cei care nu au văzut şi au crezut!” 30 Isus a mai făcut înaintea discipolilor şi multe alte semne, care nu sunt scrise în cartea aceasta. 31 Acestea însă au fost scrise ca să credeţi că Isus este Cristos, Fiul lui Dumnezeu şi, crezând, să aveţi viaţă în numele lui.

             Cuvântul Domnului

*câteva momente de tăcere….

 

Asemenea Sfintei Faustina Kowalska, să îi cerem Domnului să ne facă milostivi în gânduri, cuvinte și fapte.

Ajută-mă, Doamne, ca ochii mei să fie milostivi, să nu suspectez niciodată, nici să judec după aparențele exterioare, ci să privesc la frumusețea din sufletul aproapelui meu și să-i vin în ajutor.

Ajută-mă, Doamne, ca urechea mea să fie milostivă, ca să mă aplec asupra nevoilor aproapelui meu și să nu rămân indiferent la durerile și la plângerile sale.

Ajută-mă, Doamne, ca limba mea să fie milostivă, ca niciodată să nu-l vorbesc de rău pe aproapele meu, ci să am pentru fiecare un cuvânt de mângâiere și de iertare.

Ajută-mă, Doamne, ca mâinile mele să fie milostive și pline de fapte bune, pentru ca să pot să fac bine aproapelui meu luând asupra mea sarcinile cele mai grele și cele mai neplăcute.

Ajută-mă, Doamne, ca picioarele mele să fie milostive, ca să mă grăbesc în ajutorul aproapelui meu, dominându-mi propria oboseală și plictiseală.

Ajută-mă, Doamne, ca inima mea să fie milostivă, ca să simt toate suferințele aproapelui meu. Nu voi refuza nimănui inima mea. Voi fi sincer chiar cu aceia care, vor abuza de bunătatea mea, iar eu mă voi închide în Inima preamilostivă a lui Isus. Despre suferințele proprii voi tăcea. Fie ca milostivirea Ta să sălășluiască în mine, o, Domnul și Dumnezeul meu. (Mic Jurnal, 163).

 

Tatăl Nostru…  Bucură-te Marie…   Slavă Tatălui….

 

Laudă și mulțumire să fie în orice moment.

Preasfântului și dumnezeiescului sacrament.

 

Cântec

Litania În Cinstea Inimii Preasfinte A Lui Isus

Doamne, miluieşte-ne,

Cristoase, miluieşte-ne,

Doamne, miluieşte-ne,

Cristoase, auzi-ne,

Cristoase, ascultă-ne,

Tată din cer, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi,

Fiule, Răscumpărătorul lumii, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi,

Duhule Sfânt, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi,

Sfântă Treime, un singur Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi,

Îndurarea lui Dumnezeu, care ţâşneşti din sânul Tatălui, mă încred în Tine!(*)

Îndurarea lui Dumnezeu, cel mai mare atribut al lui Dumnezeu, *

Îndurarea lui Dumnezeu, mister de neconceput, *

Îndurarea lui Dumnezeu, izvor care ţâşneşti din misterul Preasfintei Treimi, *

Îndurarea lui Dumnezeu, de nepătruns pentru orice spirit omenesc sau îngeresc, *

Îndurarea lui Dumnezeu, din care ţâşneşte toată viaţa şi fericirea, *

Îndurarea lui Dumnezeu, mai presus de ceruri, *

Îndurarea lui Dumnezeu, izvor de miracole şi minuni,*

Îndurarea lui Dumnezeu, care învălui întregul univers, *

Îndurarea lui Dumnezeu, venită în lume în Persoana Cuvântului Întrupat, *

Îndurarea lui Dumnezeu, care ai ţâşnit din rana deschisă a Inimii lui Isus, *

Îndurarea lui Dumnezeu, conţinută în Inima lui Isus pentru noi şi mai cu seamă pentru păcătoşi, *

Îndurarea lui Dumnezeu, de nepătruns în instituirea sfintei Euharistii, *

Îndurarea lui Dumnezeu, în instituirea sfintei Biserici, *

Îndurarea lui Dumnezeu, în sacramentul sfântului botez, *

Îndurarea lui Dumnezeu, în îndreptăţirea noastră prin Isus Cristos, *

Îndurarea lui Dumnezeu, care ne însoţeşti de-a lungul întregii vieţi, *

Îndurarea lui Dumnezeu, care ne învălui în mod deosebit în ceasul morţii, *

Îndurarea lui Dumnezeu, care ne dai viaţa veşnică, *

Îndurarea lui Dumnezeu, care ne însoţeşti în fiecare clipă a vieţii, *

Îndurarea lui Dumnezeu, care ne aperi de focul iadului, *

Îndurarea lui Dumnezeu, în convertirea păcătoşilor împietriţi, *

Îndurarea lui Dumnezeu, uimire pentru îngeri, de neconceput pentru sfinţi, *

Îndurarea lui Dumnezeu, de nepătruns în toate misterele lui Dumnezeu, *

Îndurarea lui Dumnezeu, care ne ridici din orice nimicnicie, *

Îndurarea lui Dumnezeu, izvor al fericirii şi al bucuriei noastre, *

Îndurarea lui Dumnezeu, care ne chemi din neant la existenţă, *

Îndurarea lui Dumnezeu, care cuprinzi toate lucrările mâinilor Sale, *

Îndurarea lui Dumnezeu, care încununezi tot ce există şi va exista, *

Îndurarea lui Dumnezeu, în care suntem cufundaţi cu toţii, *

Îndurarea lui Dumnezeu, dulce alinare a inimilor mâhnite, *

Îndurarea lui Dumnezeu, singura nădejde a sufletelor disperate, *

Îndurarea lui Dumnezeu, odihna inimilor, pace în mijlocul neliniştilor, *

Îndurarea lui Dumnezeu, desfătare şi minunare a sufletelor sfinte, *

Îndurarea lui Dumnezeu, care trezeşti nădejdea împotriva oricărei speranţe, *

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, iartă-ne, Doamne,

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, ascultă-ne, Doamne,

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, miluieşte-ne pe noi.

Isuse cu Inima blândă şi smerită,

Fă inima noastră asemenea cu Inima ta.

Să ne rugăm:

Dumnezeule veșnic, a cărui îndurare este infinită și în care comoara milei este nesecată, îndreaptă spre noi o privire binevoitoare și fă să crească în noi milostivirea ta, pentru ca în clipele grele să nu ne descurajăm și să nu ne pierdem speranța, ci, cu cea mai mare credință, să ne supunem voinței tale sfinte, care este dragoste și milostivire. Amin.

 

Tatăl Nostru…  Bucură-te Marie…   Slavă Tatălui….

 

Laudă și mulțumire să fie în orice moment.

Preasfântului și dumnezeiescului sacrament.

Cântec

 

Doamne Isuse Cristoase, tu ne-ai învăţat să fim milostivi ca Tatăl ceresc şi ne-ai spus că cine te vede pe tine îl vede pe el. Arată-ne faţa ta şi vom fi mântuiţi. Privirea ta plină de iubire i-a eliberat pe Zaheu şi pe Matei din sclavia banului; pe femeia adulteră şi pe Maria Magdalena din a pune fericirea numai într-o creatură;  l-a făcut să plângă pe Petru după trădare şi a asigurat tâlharului căit paradisul. Fă ca fiecare dintre noi să asculte ca adresat lui cuvântul pe care l-ai spus samaritenei: dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu!

Imagine similarăTu eşti faţa vizibilă a Tatălui nevăzut, a Dumnezeului care manifestă atotputernicia sa mai ales cu iertarea şi milostivirea:  fă ca Biserica să fie în lume faţa ta vizibilă. Ai voit ca slujitorii tăi să fie şi ei îmbrăcaţi în slăbiciune pentru a simţi compasiune justă faţă de cei care sunt  în ignoranţă şi în eroare: fă ca oricine se apropie de unul dintre ei să se simtă aşteptat, iubit şi iertat de Dumnezeu.

Trimite Duhul tău şi consacră-ne pe toţi cu ungerea sa pentru ca Jubileul Milostivirii să ne fie un izvor de har al Domnului iar Biserica ta, cu entuziasm reînnoit, să poată duce mesajul cel bun săracilor, să proclame celor închişi şi celor asupriţi libertatea şi celor orbi să le redea vederea. Îţi cerem asta prin mijlocirea Mariei, Mama Milostivirii, ţie care viețuiești şi domnești cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt în toţi vecii vecilor. Amin

Tatăl Nostru…  Bucură-te Marie…   Slavă Tatălui….

 

Laudă și mulțumire să fie în orice moment.

Preasfântului și dumnezeiescului sacrament.

Cântec

 

Care alt păstor pe lume
Îşi hrăneşte turma sa
Cum tu o hrăneşti, Isuse,
Chiar cu însăşi carnea ta?

Care alt păstor pe lume
Stă de veghe nemişcat
Să-şi păzească turma scumpă
Zi şi noapte neîncetat?

Numai tu, Isuse bune,
Eşti acel preabun păstor
Ce-ţi dai viaţa pentru turmă
Şi eşti pururi veghetor.

Numai tu, Isuse bune,
Să fii pururi partea mea
Şi în turma ta cea scumpă
Veşnic mă voi bucura.

 

Lectură biblică                                                 In 10,11-16

Vorbind iudeilor, Isus le-a spus: „Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul bun îşi dă viaţa pentru oile sale. Cel plătit nu este păstor, căci oile nu-i aparţin. Dacă vede lupul venind, el lasă oile şi fuge, iar lupul le răpeşte şi le risipeşte. Cel plătit fuge, pentru că nu-l interesează decât plata şi nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun; eu cunosc oile mele şi oile mele mă cunosc pe mine, precum mă cunoaşte Tatăl şi eu îl cunosc pe Tatăl. Eu îmi dau viaţa pentru oile mele. Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta. Şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta glasul meu: va fi o singură turmă şi un singur păstor”.

 

Reflecţie

O Isuse, tu eşti păstorul cel bun, iar noi suntem oile pe care le-ai răscumpărat cu preţul sângelui tău. Deşi te-ai înălţat la cer şi noi nu te putem privi cu ochii trupeşti, totuşi ştim că tu eşti cu noi până la sfârşitul veacurilor, nu numai cu dumnezeirea,dar şi cu omenirea ta în preasfântul Sacrament al altarului.

O Isuse, tu ai rămas în mijlocul nostru şi de aceea avem datoria să ne adunăm în jurul tău pentru a asculta poruncile şi sfaturile tale. Dar mulţi dintre ai tăi s-au îndepărtat şi nu mai vor să te asculte. Unii au devenit chiar duşmanii tăi de moarte. Isuse, eu nu vreau să mă îndepărtez niciodată de tine, ci vreau să te iubesc totdeauna şi să-ţi ascult cuvântul. Amin.

Dumnezeule atotputernic şi veşnic, călăuzeşte-ne spre bucuriile cereşti, pentru ca şi turma să ajungă acolo unde a ajuns păstorul biruitor. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.

Tatăl Nostru…  Bucură-te Marie…   Slavă Tatălui….

 

Laudă și mulțumire să fie în orice moment.

Preasfântului și dumnezeiescului sacrament.

Cântec

 

Când mi-era foame, mi-ai dat de mâncare;

când mi-era sete, mi-ai dat de băut.

Când eram fără adăpost, ai deschis ușile tale;

când eram gol, mi-ai dat haina ta;

când eram obosit, m-ai ajutat să găsesc odihnă;

când eram agitat, ai calmat fiecare frică a mea.

Când eram mic, m-ai învățat să citesc;

când eram singur, mi-ai dăruit iubire;

când eram în închisoare, ai venit să mă vizitezi;

când eram bolnav la pat, m-ai îngrijit.

Eram străin, și m-ai ajutat să găsesc o patrie;

șomer, și mi-ai căutat un loc de muncă;

rănit, și ai bandajat rănile mele;

în căutare de bunătate, și mi-ai întins mâna.

 

Când am fost insultat, pentru că sunt negru,

galben sau alb, ai purtat crucea mea;

Când eram bătrân, mi-ai dăruit un zâmbet;

Când eram îngrijorat, m-ai ascultat cu răbdare;

Când am râs, ai fost alături de mine,

Iar când eram fericit, te-ai alăturat bucuriei mele.

Tot ceea ce ai făcut celui mai mic

Dintre frații mei, mie mi-ai făcut.

Iar acuma, intră în casa Tatălui meu!

 

Tatăl Nostru…  Bucură-te Marie…   Slavă Tatălui….

 

Laudă și mulțumire să fie în orice moment.

Preasfântului și dumnezeiescului sacrament.

O, Preasfântă Treime, doresc cu ardoare ca fiecare respiraţie a mea, fiecare bătaie a inimii mele şi fiecare mişcare a fiinţei mele să laude îndurarea ta!

Doresc, o, Dumnezeul meu, să fiu milostiv, să devin o imagine vie a îndurării tale. Doresc ca îndurarea ta infinită şi sublimă să se reverse asupra mea şi din sufletul meu să coboare asupra aproapelui!

O, Isuse, ştiu că îndurarea ta este deasupra priceperii noastre. Te implor să-mi dăruieşti o mare pricepere, ca să înţeleg şi să-i ajut pe fraţii mei în suferinţă.

Isuse, dragostea mea faţă de tine mă face să mă gândesc şi la sufletele care suferă în Purgator; doresc să le eliberez, rugându-mă pentru ele.

Isuse al meu, fă inima mea asemenea cu Inima ta! Fă să nu fiu indiferent la suferinţele aproapelui meu şi ajută-mă să trec prin viaţa aceasta făcând numai bine.

Doamne, ajută-mă pentru ca ochii mei să fie plini de îndurare, ca să nu bănuiesc şi să judec pe cineva vreo- dată după aparenţe, ci să scot în evidenţă frumuseţea lor lăuntrică.

Fă ca auzul meu să fie plin de îndurare, ca să mă pot apleca asupra fraţilor mei în suferinţă şi să nu fiu indiferent în faţa durerilor şi plângerilor acestora.

Cheamă-mă în şoaptă, o, Doamne, pentru ca de pe buzele mele să se reverse numai cuvinte de îndurare şi să nu fiu niciodată nedrept când vorbesc de aproapele, să am pentru fiecare o vorbă de linişte şi iertare.

Doamne, fă ca mâinile mele să fie pline de caritate şi de fapte bune, să nu fie niciodată ostenite de a face bine pentru alţii.

Fă ca picioarele mele să fie milostive şi să aducă ajutor neîncetat fraţilor mei; odihna mea să fie aceea de a-i servi pe toţi.

Te rog, în sfârşit, o, Doamne, să umpli de îndurare această inimă şi să o faci sensibilă la suferinţele altora: nimeni să nu fie refuzat de inima mea, să nu fug niciodată din faţa acelora care abuzează de îngăduinţa mea, ca, astfel, să pot fi, asemenea ţie, blând şi milostiv. Amin.

 

Tatăl Nostru…  Bucură-te Marie…   Slavă Tatălui….

 

Laudă și mulțumire să fie în orice moment.

Preasfântului și dumnezeiescului sacrament.

Cântec

Te ador, Creatorul meu şi Dumnezeul meu, ascuns în preasfântul Sacrament. Te ador pentru toate lucrările mâinilor tale, în care se revelează multă înţelepciune, bunătate şi îndurare. O, Doamne, ai semănat atâta frumuseţe pe pământ şi ea îmi vorbeşte despre frumuseţea ta, deşi este o palidă imagine a ta, Frumuseţe de negrăit. Şi, deşi ti-ai ascuns frumuseţea, ochiul meu luminat de credinţă te vede si sufletul meu recunoaşte pe Creatorul său, binele în esenţă, iar inima mea se scufundă toată într-o rugăciune de adoraţie.

O, Creatorul si Domnul meu, bunătatea ta mă încurajează să-ţi vorbesc, îndurarea ta face să dispară abisul care-1 separă pe Creator de făptura sa. Este o plăcere pentru inima mea să vorbesc cu tine, o, Domnul meu. în tine aflu tot ceea ce inima mea poate să dorească. Aici lumina ta luminează mintea mea si mă face să te cunosc si mai mult. Aici se revarsă în inima mea torente de haruri, iar sufletul meu se umple de nădejdea vieţii veşnice.

O, Creatorul si Domnul meu, Tu pe lângă aceste daruri, mi te dăruieşti pe tine însuti si îmbrăţişezi făptura mea sărmană. A iei inimile noastre se înţeleg şi nimeni nu mai poate sa întrerupă unirea noastră. Ceea ce vorbesc cu tine, o, Isuse, este secretul nostru, şi nicio altă făptură nu poate să ia parte la el. Este vorba despre iertările noastre secrete pe care le cunoaştem numai noi: Tu, Isuse, şi eu; este un secret al milostivirii tale care îmbrăţişează fiecare inimă în parte. Pentru această bunătate a ta infinită, eu te ador, o, Dumnezeul meu, din toată inima şi din tot sufletul meu. Amin.

Tatăl Nostru…  Bucură-te Marie…   Slavă Tatălui….

 

Laudă și mulțumire să fie în orice moment.

Preasfântului și dumnezeiescului sacrament.

 

Toți sa adorăm fierbinte

marea Taină din altar;

Ce-a fost scris în Legea Veche

facă loc la noul dar;

ce e peste simț și minte

să ne dea-al credinței har.

 

Tatălui dați închinare,

Cinste, laudă și cânt;

Fiului, fără-ncetare,

Slavă-n cer și pe pământ;

Pururi binecuvântare

Fie Duhului preasfânt. Amin.

P. Tu le-ai dat lor pâine cerească,

C. având in sine orice plăcere.

P. Să ne rugăm:

Dumnezeule, care ne-ai lăsat în acest sacrament minunat memorialul morții și învierii tale, dă-ne, te rugăm, harul ca astfel să cinstim sfântul mister al trupului și sângelui tău, încât să simțim necontenit în noi roadele răscumpărării tale. Tu, care viețuiești și domnești în vecii vecilor.

Amin

 

C./ P. Lăudați-l pe Domnul neamurilor, Lăudați-l toate popoarele.

Osana, osana, osana Fiului lui Dumnezeu

C. Căci peste noi a revărsat Domnul veșnica lui milostivire.

și adevărul Domnului rămâne întotdeauna. P.

C. Slavă Tatălui, și Fiului, și Sfântului Duh,

precum era la început și acum și pururea

și în vecii vecilor. Amin. P.

C. Să adorăm în veci preasfântul Sacrament!

P. Să adorăm în veci preasfântul Sacrament!

 

*în continuare găsiți adorația în format word și pdf pregătită pentru printat în stil broșură

Download WORD

Download PDF

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://paxvobis.ro/wp-content/uploads/2021/11/header-nou-final.jpg);background-size: initial;background-position: center bottom;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 400px;}
//
Daca aveți vreo întrebare trimiteți-mi mesaj aici și va voi răspunde imediat!
Cu ce va pot ajuta?