Adorație pentru întreaga comunitate – Isus Cristos, Regele Universului

Cântec

† În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

Amin

Isuse Cristoase, te recunosc ca rege al universului. Toate făpturile pentru tine au fost create. Folosește-te de toate drepturile tale asupra mea. Reînnoiesc jurământul meu de la Botez și mă lepăd de Satana, de trufia sa, de toate faptele sale și făgăduiesc că voi trăi cu adevărat creștinește. Mai ales, mă oblig a face, potrivit mijloacelor mele, ca drepturile lui Dumnezeu și ale Bisericii tale să triumfe. Dumnezeiască Inimă a lui Isus, ție îți ofer sărmanele mele fapte, pentru a dobândi ca inimile tuturor să recunoască regalitatea ta sfântă, și astfel, împărăția ta purtătoare de pace să se statornicească în lumea întreagă. Amin

Tatăl Nostru…  Bucură-te Marie…   Slavă Tatălui….

C. Laudă și mulțumire să fie în orice moment.

P. Preasfântului și dumnezeiescului sacrament.

Psalmul 2

Regele Mesia

1 Pentru ce se frământă neamurile

și pentru ce cugetă popoarele

[lucruri] deșarte?

2 Regii pământului se răscoală

și cei care conduc se înțeleg

împreună împotriva Domnului

și împotriva Unsului său:

3 „Să rupem legăturile lor

și să scăpăm de jugul lor!”.

4 Cel care locuiește în ceruri surâde,

Domnul râde de ei.

5 Apoi, în mânia sa, le vorbește

și, în furia sa, îi înspăimântă:

6 „Eu sunt acela care l-am uns

pe regele meu în Sión,

pe muntele meu cel sfânt!”.

7 Voi vesti hotărârea Domnului;

el mi-a zis: „Tu ești Fiul meu,

eu astăzi te-am născut.

8 Cere-mi și-ți voi da popoarele

ca moștenire

și marginile pământului,

în stăpânire!

9 Tu le vei zdrobi cu un toiag de fier

și le vei sfărâma

ca pe vasul olarului!”.

10 Acum, dar, regilor,

purtați-vă cu iscusință,

trageți învățătură,

judecători ai pământului!

11 Slujiți-i Domnului cu frică,

bucurați-vă cu teamă!

12 Luați aminte,

ca nu cumva să se mânie

și să pieriți pe cale!

Căci mânia lui se aprinde degrabă.

Fericiți toți aceia

care își caută refugiu în el! Amin

Tatăl Nostru…  Bucură-te Marie…   Slavă Tatălui….

C. Laudă și mulțumire să fie în orice moment.

P. Preasfântului și dumnezeiescului sacrament.

Cântec

Isuse, prezent în sacramentul altarului, credem în tine, te adorăm și te iubim. Invitația ta – „învățați de la mine, căci sunt blând și smerit cu inima!” – ne amintește de umilirile tale, descrise de sfântul Paul, umiliri care pornesc de la faptul că ai luat firea noastră omenească, că ai fost ascultător până la moarte, și încă moartea pe cruce.

Cât de diferită este inima noastră de a ta! Din ea provin sentimentele de invidie și gelozie, animozitatea și ambiția, orgoliul și mândria. Iartă-ne, Doamne Isuse, și dă-ne o inimă nouă, asemănătoare cu a ta: umilă, dispusă să se conformeze pe deplin voinței Tatălui în suportarea umilințelor pe care le vom întâlni în viața noastră.

Isuse, înflăcărat de iubire față de noi, aprinde inima noastră de iubire față de tine. Amin.

Tatăl Nostru… 

Dumnezeu a voit ca Fiul său unic să fie răstignit pe cruce și străpuns de sulița ostașului pentru noi. Să îl rugăm pe Isus ca, din inima sa deschisă, să reverse asupra sufletelor torente de har și îndurare:

R.: Isuse, revarsă asupra noastră har și îndurare!

1. Fă ca toți oamenii să vadă în sfânta Euharistie simbolul iubirii veșnice cu care Tatăl a iubit atât de mult lumea, încât l-a dat chiar pe unicul său Fiu. R.

2. Ajută-ne să vestim lumii că în Biserică, născută din coasta ta, există izvorul veșnic de mântuire. R.

3. Luminează-ne pe noi, creștinii, ca să înțelegem misterul sângelui și al apei ieșite din coasta ta și să îți mulțumim pentru darul sacramentelor. R.

4. Fă ca toți cei botezați să se apropie cu bucurie de izvorul harului, de sacramente și, mai ales, de Euharistie. R.

Tatăl nostru… Bucură-te Marie…   Slavă Tatălui….

Ne-am apropiat cu bucurie, Doamne, de apele izvorului Mântuitorului: sângele lui să fie pentru noi izvor de apă vie pentru viața veșnică. Prin același Cristos, Domul nostru. Amin.

Lectura I

A învățat ascultarea din cele ce a pătimit.

Lectură din Scrisoarea către Evrei 5,1-10

Fraților, orice mare preot este luat dintre oameni, pus pentru oameni în relațiile cu Dumnezeu, ca să ofere daruri și jertfe pentru păcate. El poate avea compătimire pentru cei care sunt în ignoranță și în rătăcire, întrucât și el este cuprins de slăbiciune și din cauza ei trebuie să ofere jertfe pentru păcate atât pentru popor, cât și pentru sine. Nimeni nu-și ia singur această cinste, ci numai cel chemat de Dumnezeu, la fel ca Aaron.

Tot la fel și Cristos: nu și-a atribuit de la sine gloria de a deveni mare preot, ci i-a dat-o acela care i-a spus: „Fiul meu ești tu; eu, astăzi, te-am născut”; după cum se mai spune în alt loc: „Tu ești preot în veci, după rânduiala lui Melchisedec”.

În zilele vieții sale pământești, el a oferit, cu strigăte puternice și cu lacrimi, rugăciuni și cereri către acela care avea puterea să-l salveze de la moarte și a fost ascultat datorită evlaviei lui. Și, deși era Fiu, a învățat ascultarea din cele ce a pătimit, iar după ce a fost făcut desăvârșit, a devenit cauză de mântuire veșnică pentru toti cei care ascultă de el, fiind numit de Dumne- zeu mare preot după rânduiala lui Melchisedec.

Cuvântul Domnului.

Psalmul 109

R.: Tu ești preot în veci,

după rânduiala lui Melchisedec!

Oracolul Domnului către Domnul meu:

„Șezi la dreapta mea

până voi pune pe dușmanii tăi

scăunel picioarelor tale!” R.

Domnul va întinde din Sion

sceptrul puterii tale:

„Domnește în mijlocul dușmanilor tăi!” R.

În ziua puterii tale,

tu domnești strălucind de sfințenie;

din sânul aurorei, ca rouă te-am născut. R.

Domnul s-ajurat și nu-i va părea rău:

„Tu ești preot în veci,

după rânduiala lui Melchisedec!” R.

Aclamație la Evanghelie

(Aleluia) Acesta este trupul meu dăruit pentru voi. Faceți aceasta în amintirea mea! (Aleluia)

Evanghelia

Faceți aceasta în amintirea mea!

Lectură din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 22,14-20

Când a venit ceasul, s-a așezat la masă împreună cu apostolii. Și le-a spus: „Atât de mult am dorit să mănânc Paștele acesta cu voi înainte de pătimirea mea! Căci vă spun că nu-1 voi mai mânca până când nu se va împlini în împărăția lui Dumnezeu”. Și, luând potirul, a mulțumit și a spus: „Luați acesta și împărțiți între voi! Căci vă spun că nu voi mai bea de acum din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu”. Și, luând pâinea, a mulțumit, a frânt-o și le-a dat-o, spunând: „Acesta este trupul meu dăruit pentru voi. Faceți aceasta în amintirea mea!” La fel a făcut cu potirul după cină, zicând: „Acest potir este noua alianță în sângele meu, vărsat pentru voi.”

Cuvântul Domnului.

Reflecție

Isus rămâne cu noi

Isus a dorit cu ardoare să celebreze acest ultim Paște cu ucenicii săi, pentru că în cursul lui a instituit Euharistia, sacramentul iubirii sale, ospăț pământesc, preludiu sigur al ospățului veșnic în împărăția sa. Paștele evreiesc (eliberarea din Egipt) se împlinește în răscumpărarea din sclavia păcatului. în Euharistie, Isus actualizează dorința sa fierbinte de a rămâne mereu între noi. Ceea ce îndurerează Inima lui Isus este trădarea lui Iuda și a atâtor creștini răi. Trebuie să ne întoarcem la el, apropiindu-ne de acest mister al credinței și al iubirii, pentru a dobândi bucuria, pacea și mântuirea.

*Moment de reculegere și adorație personală în tăcere.

Cât de mult îi iubim, Doamne, pe cei din jurul nostru, am dori ca toate să le meargă bine, să fie sănătoși și fericiți tot timpul. Toate acestea provin din iubire față de ei, îndeplinind porunca pe care am primit-o de la tine… „Iubește-1 pe aproapele tău ca pe tine însuți” – asta vrem să facem din iubire față de tine. Suntem fericiți atunci când îi iubim în taină pe toți oamenii. Vom simți atunci că toți ne iubesc. Nimeni nu poate ajunge la Dumnezeu dacă nu trece prin oameni. Căci cel ce nu-1 iubește pe fratele său, pe care l-a văzut, pe Dumnezeu, pe care nu l-a văzut, cum poate să-l iubească? Să iubim, să ne jertfim pentru toți dezinteresat, fără să căutăm răsplată. Atunci se pune omul în rânduială. O iubire care cere răsplată este interesată. Nu este curată, adevărată, sinceră. Există momente în viața noastră în care suferința apare… acea suferință stârnită de ceva, fie de pierderea cuiva drag, fie de eșec, fie de boală… Boala este aceea care provoacă o suferință celui suferind, dar și celor din jurul său… De cele mai multe ori, ne întrebăm de ce noi. De ce trebuie să suferim?… Oare suferința noastră va avea sfârșit? Ne putem răspunde singuri la această întrebare și în același timp să găsim soluții… Fiecare suferință trebuie tratată încet, înțelegând care este scopul acesteia. Fiecare dintre noi a suferit cel puțin o dată în viața sa… Am suferit cu cel de lângă noi, considerând că așa totul pentru el va fi mai ușor…

Milostivirea provine din iubire, acea iubire pentru aproapele nostru chiar și în momentele de suferință… Trăind milostivirea, învățăm să suferim, să acceptăm tot ceea ce ne este mai greu din iubire față de Dumnezeu… însuși Isus a suferit pentru noi, ne-a arătat milostivirea adevărată și a îndurat cea mai grea suferință din dragoste pentru noi… Moartea a fost cea învinsă. Isus, învingând-o și înviind pentru ca noi să avem viața veșnică… Oare este greu să înțelegem ce este suferința? Am avut momente în viața noastră în care am vrut să fim noi în locul celui care suferă, considerând că nu merita să suporte nici cea mai mică rană… Oare de ce se întâmplă asta? Vrem să îl ajutăm? Nu putem înțelege de ce suferă? Pentru a fi milostivi cu cei din jurul nostru trebuie să și suferim împreună cu ei, să îi ajutăm în necaz și să le fim mereu aproape…

Dacă viața noastră ar fi trăită într-o continuă bucurie, fericire, nu am putea înțelege cu adevărat ce înseamnă iubirea pentru cel de lângă noi, am deveni cu toții indiferenți, preocupați doar de noi, iar tot ceea ce facem ar deveni obișnuință, cea care anesteziază sufletul, cea care îl blochează și nu îi permite să descopere importanța iubirii și a împărtășirii a tot ceea ce facem cu aproapele nostru… Trăind suferința și învingând-o, reușim să iubim, să aducem în viața noastră milostivirea în tot ceea ce facem, ajutându-ne aproapele și îndeplinind voia lui Dumnezeu. „îndurători și milostivi, precum Tatăl”.

O, bune Isuse, te rugăm să ne ajuți să fim mai buni cu semenii noștri, să îi înțelegem mai bine, să îi ajutăm cu ce putem, urmând exemplul lui Isus milostiv care a vindecat atâția bolnavi, a iertat atâția păcătoși, precum Duhul Sfânt care ne umple cu har, devenind creștini prin sacramentul Botezului.

Doamne, ajută-ne să îi putem sfătui pe cei în îndoială, ajută-ne să îi învățăm pe cei neștiutori, dă-ne curaj și fermitate să îi avertizăm pe cei în păcat, înmoaie inimile noastre să îi mângâiem pe cei mâhniți, dă-ne puterea să iertăm ofensele, ajută-ne să suportăm cu răbdare persoanele deranjante și nu ne lăsa să uităm să ne rugăm pentru aproapele nostru, pentru cei vii, dar și pentru cei morți.

Ajută-ne să vedem aceste fapte de milostenie ca pe un ghid în drumul nostru spre fericire cerească, să devină un mod de viață. Fii milostiv cu noi, Doamne, căci suntem păcătoși!

Tatăl Nostru…  Bucură-te Marie…   Slavă Tatălui….

C. Laudă și mulțumire să fie în orice moment.

P. Preasfântului și dumnezeiescului sacrament.

Isuse, cheamă-i la tine pe toți oamenii la toate orele de peste zi, asemenea stăpânului viei, fără a te osteni. Cheamă mai mult ca oricând astăzi, pentru că lumea a făcut atâta haos în jurul inimilor. Sport, cinema, radio, televiziune, mecanică, arhitectură și arte: sunt toate lucruri frumoase, dar care trec. Soarta sufletelor nu este un lucru trecător, ci veșnic. A bea din potirul tău, a putea ierta, a mântui în numele tău: acestea nu trec.

Cheamă prin glasul iubirii tale, cu acele cuvinte pe care numai tu le cunoști, cheamă cu mâna străpunsă, cheamă prin inima ta deschisă de suliță; există atâția tineri curați și generoși. Cheamă cu glasul sângelui tău, care ne dezvăluie iubirea ta. Arată-le cât de urât este păcatul. Cheamă prin experiența neantului și prin deziluzii, folosește toate mijloacele demne pe care le cunoști, dar cheamă pentru că lumea are nevoie de preoți sfinți pentru a se mântui. Printre muncitori, bolnavi, familii, scriitori, oameni politici, peste tot sunt suflete ce îi așteaptă pe preoții tăi sfinți.

Mărie, rămâi alături de toți tinerii pe care îi cheamă Isus. Asistă-i pe cei aflați în îndoială, încurajează-i pe  cei care ezită. Pune-ți mâna pe umerii lor și condu-i spre Isus. Fă-i să audă strigătul sufletelor după ajutor. Ajută-i să simtă frumusețea puterii de a spune asupra unei bucăți de pâine: Acesta este trupul meu, sau unui păcătos: Eu te dezleg de păcatele tale-, fă-i să simtă bucuria și frumusețea de trăi în lume făcând binele și aducându-i pe toți la Isus, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin.

Cântec:

Cu inima plină de bucurie pentru învierea lui Isus, Mântuitorul nostru, să repetăm în fața lui, viu în sfânta Euharistie, cuvintele prin care Toma și-a mărturisit credința:

R.: Domnul meu și Dumnezeul meu!

1. Te adorăm, Isuse, care ai devenit om pentru a ne mântui, ai vestit evanghelia și te-ai supus morții pe cruce. R.

2. Te adorăm, Doamne Isuse, căci ai înviat glorios din morți, după ce, la Cina cea de taină, ni te-ai oferit ca hrană și întărire în sacramentul altarului până la sfârșitul lumii. R.

Tatăl Nostru…  Bucură-te Marie…   Slavă Tatălui….

Doamne Isuse, care ai voit să rămâi între noi în sfânta Euharistie, fă ca acest sacrament să fie pentru noi izvor de har și de viață, legătură a unității și garanție a învierii. Tu, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin.

C. Laudă și mulțumire să fie în orice moment.

P. Preasfântului și dumnezeiescului sacrament.

Litanie la Cristos, Regele Universului

Doamne, miluiește-ne!

Cristoase, miluiește-ne!

Doamne, miluiește-ne!

Cristoase, auzi-ne,

Cristoase, ascultă-ne,

Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc, care ai întărit tronul fiului tău pentru veșnicie, miluiește-ne pe noi, (*)

Dumnezeu Fiul, Isuse, marele nostru preot jertfit, profet adevărat și rege suveran,   *

Dumnezeu Duhule Sfânt, ce te reverși asupra noastră pentru a ne reînnoi neîncetat, *

Sfântă Treime, Trei Persoane într-un singur Dumnezeu în frumusețea unități tale veșnice, *

O, Isuse,  Regele nostru veșnic, domnește în inimile noastre! (**)

O, Isuse, Rege Preamilostiv, **

O, Isuse, care ne întinzi sceptrul de aur al milostivirii tale, **

O, Isuse, din a cărui mare îndurare am primit sacramentul spovezii, **

O, Isuse, Rege iubitor, care ne dăruiști harul tău vindecător, **

O, Isuse, Regele nostru Euharistic, **

O, Isuse, Rege prevestit de profeți, **

O, Isuse, Rege al cerului și al pământului, **

O, Isuse, Rege și conducător al tuturor națiunilor, **

O, Isuse, desfătarea curții cerești, **

O, Isuse, Rege preamilostiv față de supușii Tăi, **

O, Isuse, Rege de la Care provine toată Autoritatea, *

O, Isuse, în Care, tu cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, una sunteți, **

O, Isuse, Rege al cărui regat nu este din această lume, **

O, Isuse, Rege a cărui inimă sfântă arde de iubire pentru întreaga omenire, **

O, Isuse, Rege care ești începutul și sfârșitul, alfa și omega, **

O, Isuse, Care ne-ai dat-o pe Maria, regină, pentru a fi mama noastră dragă, **

O, Isuse, Rege care vei veni pe norii cerului cu putere și mare slavă, **

O, Isuse, Rege de al cărui tron ne apropiem cu încredere, **

O, Isuse, Rege cu adevărat prezent în Preasfântul Sacrament, **

O, Isuse, Rege care ai făcut-o pe Maria mijlocitoarea tuturor harurilor, **

O, Isuse, Rege care ai făcut-o pe Maria să fie părtașă la planul tău de mântuire, **

O, Isuse, Rege care dorești să ne vindeci de toate dezbinările și lipsa de unitate, **

O, Isuse, Rege rănit de indiferența lumii, **

O, Isuse, Rege care ne dăruiești mângâierea iubirii tale, cu care să consolăm inima ta rănită, **

O, Isuse, Rege care ești marele eu sunt din noi, izvorul bucuriei pure, , **

Isuse, Rege al tuturor națiunilor, adevăratul stăpân al tuturor puterilor pământești, lasă-ne să te slujim!(***)

Isuse, Rege al tuturor națiunilor, care supui sub picioarele tale puterile iadului, pentru totdeauna, ***

Isuse, Rege al tuturor națiunilor, lumină mai presus de orice lumină, care ne luminezi în întunericul ce ne înconjoară, ***

Isuse, Rege al tuturor națiunilor, a cărui milostivire este atât de mare încât îmblânzește pedepsele pe care le merităm pentru păcatele noastre, ***

Isuse, Rege al tuturor națiunilor, recunoscut de magi ca adevăratul rege, ***

Isuse, Rege al tuturor națiunilor, singurul remediu pentru o lume atât de bolnavă, ***

Isuse, Rege al tuturor națiunilor, care binecuvântezi cu pace acele suflete și națiuni ce te recunosc ca rege adevărat, ***

Isuse, Rege al tuturor națiunilor, care cu milostivire ne trimiți pe sfinții tăi îngeri să ne ocrotească, ***

Isuse, Rege al tuturor națiunilor, care l-ai pus pe sfântul arhanghel Mihail, prinț al oștirilor cerești, ***

Isuse, Rege al tuturor națiunilor, care ne înveți că a domni înseamnă a sluji, ***

Isuse, Rege al tuturor națiunilor, judecătorul drept care va separa pe cei răi de cei buni, ***

Isuse, Rege al tuturor națiunilor, înaintea căruia toți genunchii se vor pleca, ***

Isuse, Rege al tuturor națiunilor, a cărui împărăție este veșnică, ***

Isuse, Rege al tuturor națiunilor, mielul care ne va fi păstor, ***

Isuse, Rege al tuturor națiunilor, care, după ce vei distruge orice altă suveranitate, autoritate și putere, vei preda Împărăția Dumnezeului și Tatălui Tău, ***

Isuse, Rege al Tuturor Națiunilor, a Cărui Domnie este fără de sfârșit, ***

Isuse, Rege al Tuturor Națiunilor, a Cărui Bunătate față de noi este de neclintit și a Cărui Fidelitate durează veșnic, ***

Veșnice Părinte, Care ni l-ai dat pe Fiul Tău Unul Născut, să fie Mântuitorul nostru, un rege și mijlocitor adevărat, Te lăudăm și îți mulțumim! (****)

Isuse, Iubitorul de oameni, Rege Suprem, care din iubire te-ai umilit pentru noi, luând chip de slujitor, ****

Duhule Sfinte, a treia persoană a Preasfintei Treimi, iubire a Tatălui și a Fiului, care ne sfințești și ne dai viață, ****

Marie, Regina și Mama noastră, care mijlocești la Isus în numele nostru, roagă-te pentru noi.

Marie, Regina și Mama noastră, prin care vin la noi toate harurile, roagă-te pentru noi.

Maria, Regina și Mama noastră, giuvaer neprețuit al Preasfintei Treimi, roagă-te pentru noi.

Sfinților îngeri și toții cei sfinți ai Regelui nostru Dumnezeiesc, rugați-vă pentru noi și ocrotiți-ne. Amin

Tatăl Nostru…  Bucură-te Marie…   Slavă Tatălui….

C. Laudă și mulțumire să fie în orice moment.

P. Preasfântului și dumnezeiescului sacrament.

Cântec

Tu ești un Dumnezeu atât de dificil!

Niciodată nu pot să fiu în ordine cu tine.

Nu se poate ghici niciodată poziția justă față de tine. Proiectele noastre cele mai generoase devin întotdeauna neadecvate în raport cu cerințele tale.

Facem lucruri pe care nu ni le-ai cerut și le neglijăm pe acelea pe care ni le-ai arătat clar.

Conjugăm cu plăcere „a spune”, iar tu înțelegi numai verbul „a face”. îți dăruim lacrimile noastre, iar tu ai nevoie de mâinile noastre.

Ne agităm pentru slava ta, încât riscăm să facem infarct și tu preferi să ne vezi calmi, cu genunchii plecați, în tăcere, în ascultare, într-o atitudine contemplativă.

Îți oferim prudența și tu aștepți curajul nostru.

Vorbim când ar trebui să tăcem și ținem gura închisă când ar trebui să ne ridicăm glasul.

Îți punem la dispoziție inteligența și știința noastră și tu ai nevoie de puțin mai multă inimă.

Îți punem la dispoziție deșteptăciunea noastră, în timp ce tu cauți simplitatea.

Credem că te cinstim cu o înfățișare serioasă, reculeasă și tu aștepți cu nerăbdare să încolțească un surâs.

îți oferim în semn de omagiu resemnarea noastră și tu pretinzi să ne vezi în picioare, luptând.

Ne scandalizăm de răul din lume și tu ne poruncești să facem inventarul murdăriei din noi.

Ne facem iluzii că te avem în biserică și tu ești pe stradă.

Te căutăm printre cărți și tu te ascunzi și mergi să te întreții cu cei mici.

Practicăm caritatea și tu ne acuzi că neglijăm dreptatea.

Ne străduim să fim în rânduială cu sărăcia și tu visezi să ne vezi amestecați în mijlocul săracilor.

Ne concentrăm asupra principiilor și pe tine te interesează persoana.

Stăm de partea legii și tu te îndârjești să trezești conștiința noastră.

Ne plac lucrurile sigure și ție îți plac nomazii, angajați într-un exil continuu.

Suntem dispuși să murim pentru tine și tu vrei ca noi să celebrăm viața.

Suntem modești, umili, respectuoși, ascultători și tu nu-ți ascunzi simpatia pentru indivizii liberi.

Facem tot ceea ce putem și tu te-ai postat la granița imposibilului.

Cu adevărat, ești un Dumnezeu dificil. Aproape insuportabil în exigențele tale. Excesiv în pretențiile tale. Tu ești un Dumnezeu imposibil.

Ajută-ne, cel puțin, să nu confundăm voința ta cu lista lucrurilor pe care le-am hotărât noi, fără ca măcar să ne consultăm cu tine, să fie cele pe care le vrei și le dorești tu.

Ajută-ne să înțelegem că noi nu avem dreptul de a stabili ceea ce aștepți tu de la noi. Nu te putem noi modela după noi, pentru că tu ești… Dumnezeul nostru!

Tatăl Nostru…  Bucură-te Marie…   Slavă Tatălui….

C. Laudă și mulțumire să fie în orice moment.

P. Preasfântului și dumnezeiescului sacrament.

Toți sa adorăm fierbinte

marea Taină din altar;

Ce-a fost scris în Legea Veche

facă loc la noul dar;

ce e peste simț și minte

să ne dea-al credinței har.

Tatălui dați închinare,

Cinste, laudă și cânt;

Fiului, fără-ncetare,

Slavă-n cer și pe pământ;

Pururi binecuvântare

Fie Duhului preasfânt. Amin.

C. Tu le-ai dat lor pâine cerească,

P. având in sine orice plăcere.

C. Să ne rugăm:

Dumnezeule, care ne-ai lăsat în acest sacrament minunat memorialul morții și învierii tale, dă-ne, te rugăm, harul ca astfel să cinstim sfântul mister al trupului și sângelui tău, încât să simțim necontenit în noi roadele răscumpărării tale. Tu, care viețuiești și domnești în vecii vecilor.

  T. Amin

C./ P. Lăudați-l pe Domnul neamurilor, Lăudați-l toate popoarele.

Osana, osana, osana Fiului lui Dumnezeu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://paxvobis.ro/wp-content/uploads/2021/11/header-nou-final.jpg);background-size: initial;background-position: center bottom;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 400px;}
//
Daca aveți vreo întrebare trimiteți-mi mesaj aici și va voi răspunde imediat!
Cu ce va pot ajuta?