ADORAȚIE EUHARISTICĂ – 3 (Duminica)

Cântec

 

† În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

Amin

 

Isuse, Mântuitorul și Dumnezeul nostru, vrednic de închinarea îngerilor și a oamenilor; tu, care de bunăvoie ai îngăduit să fii legat, judecat, osândit și dus la moarte, ca să-i răscumperi și să-i mântuiești pe oameni, tu, care din dragoste nespusă pentru frații tăi rătăciți, te-ai închis ca într-un mormânt în taina sfântă euharistică, spre a-i atrage și cuceri cu dragostea ta, privește, te rugăm, la Inima ta înflăcărată, care s-a jertfit pentru noi și la mila fără margini pe care ne-ai arătat-o și dăruiește-ne iertarea păcatelor.

Spală-ne, Doamne, sufletul în sângele tău preasfânt și încălzește-ne inima cu razele harurilor tale din taina euharistică, pentru ca, dovedindu-ți dragostea noastră pin păzirea poruncilor tale, să ne învrednicim a te iubi de-a pururi în patria cerească și a preamări milostivirea ta. Amin.

 

Tatăl Nostru…  Bucură-te Marie…   Slavă Tatălui….

 

P. Laudă și mulțumire să fie în orice moment.

C. Preasfântului și dumnezeiescului sacrament.

 

Cântec

 

Preabunule Isuse, Mântuitorul neamului omenesc, priveşte spre noi, care îngenunchem cu smerenie înaintea altarului tău. Suntem ai tăi, voim să fim ai tăi şi ca să fim mai strâns uniţi cu tine, astăzi fiecare dintre noi se consfinţeşte de bunăvoie Inimii tale preasfinte.

Mulţi nu te-au cunoscut niciodată, mulţi au dispreţuit poruncile tale şi s-au lepădat de tine. Fie-ţi milă şi de unii şi de alţii şi atrage-i pe toţi la Inima ta preasfântă.

Doamne, fii regele nu numai al credincioşilor care nu s-au îndepărtat niciodată de tine, ci şi al fiilor rătăciţi, care te-au părăsit. Fă-i să se întoarcă în curând la casa părintească, pentru a nu pieri de lipsă şi de foame.

Fii regele acelora pe care i-au înşelat părerile greşite şi al acelora pe care i-a dezbinat neunirea. Cheamă-i la limanul adevărului şi al unirii în credinţă, ca în curând să nu fie decât o singură turmă şi un singur păstor.

Dă Doamne, Bisericii tale, libertate sigură şi fără piedici. Dă tuturor popoarelor liniştea bunei orânduiri şi fă ca de la un capăt la altul al pământului să răsune un singur glas: „Lăudată să fie dumnezeiasca Inimă a lui Isus, care ne-a dobândit mântuirea! Ei să-i aducem slavă şi cinste în vecii vecilor.” Amin.

 

Tatăl Nostru…  Bucură-te Marie…   Slavă Tatălui….

 

P. Laudă și mulțumire să fie în orice moment.

C. Preasfântului și dumnezeiescului sacrament.

 

Cântec

 

Psalmul 40

 

2 Cu dor l-am aşteptat pe Domnul,

iar el s‑a plecat spre mine

       şi mi‑a ascultat strigătul.

 3 M‑a scos din prăpastia nenorocirii,

din noroi şi mocirlă,

mi‑a pus picioarele pe stâncă,

mi‑a întărit paşii.

 4 El a pus în gura mea un cântec nou,

un imn de laudă pentru Dumnezeul nostru.

Mulţi vor vedea şi vor fi cuprinşi de teamă

şi îşi vor pune încrederea în Domnul.

 

  5 Fericit bărbatul care şi-a pus încrederea în Domnul

şi nu-şi întoarce faţa către cei îngâmfaţi,

nici către cei rătăciţi în minciună.

  6 Multe sunt minunile pe care le-ai făcut

şi planurile tale pentru noi,

Doamne, Dumnezeul meu!

Nimeni nu este asemenea ţie!

Aş vrea să le povestesc şi să vorbesc despre ele,

dar ele se înmulţesc fără număr.

 

  7 Jertfă şi ofrandă tu nu doreşti,

tu mi‑ai deschis urechile;

nu ceri nici arderi de tot, nici jertfă de ispăşire.

  8 Atunci, am zis: “Iată, vin

B în sulul cărţii este scris despre mine B

      9  ca să fac voinţa ta”.

Dumnezeul meu, aceasta o doresc.

Legea ta este în adâncul inimii mele.

 

10 Vestesc dreptatea ta în adunarea cea mare;

nu‑mi închid buzele, tu ştii lucrul acesta, Doamne!

11 Nu am tăinuit dreptatea ta,

ci vestesc fidelitatea şi mântuirea ta.

Nu am ascuns îndurarea şi adevărul tău

în adunarea cea mare.

 

12 Iar tu, Doamne, nu depărta îndurarea ta de la mine,

milostivirea şi adevărul tău

să mă întărească pururi,

13 căci m-au împresurat rele fără număr,

păcatele mele m-au înconjurat

şi nu mai pot vedea.

S-au înmulţit mai mult decât perii capului meu

şi mi-a pierit curajul.

14 Binevoieşte, Doamne, a mă elibera!

Doamne, grăbeşte-te să mă ajuţi!

15 Să se ruşineze şi să piară

cei ce caută sufletul meu, ca să-l piardă;

să se retragă şi să fie umiliţi

cei care îmi doresc nenorocirea!

16 Să încremenească de ruşine

cei care-mi spun: “Aşa-ţi trebuie”.

17 Să se bucure şi să se veselească în tine

toţi cei care te caută;

cei care iubesc mântuirea ta să zică fără încetare:

“Preamărit să fie Domnul”.

18 Eu sunt sărac şi nefericit,

dar Dumnezeu are grijă de mine.

Tu, ajutorul şi eliberatorul meu,

Dumnezeul meu, nu întârzia!

 

Tatăl Nostru… 

 

Evanghelia

 

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu        1,29-39

 

În acel timp, ieşind din sinagogă, Isus a intrat în casa lui Simon şi Andrei, împreună cu Iacob şi Ioan. 30 Soacra lui Simon zăcea la pat, având febră, iar ei i-au vorbit îndată despre ea. 31 El s-a apropiat şi a ridicat-o prinzând-o de mână. Atunci febra a lăsat-o şi ea a început să-i slujească. 32 Când s-a înserat, după ce a apus soarele, îi aduceau la el pe toţi bolnavii şi posedaţii de diavol 33 şi toată cetatea era adunată la uşă. 34 El a vindecat pe mulţi care aveau diferite boli şi a scos mulţi diavoli. Pe diavoli nu-i lăsa să vorbească, pentru că îl cunoşteau. 35 Dimineaţa, încă pe întuneric, sculându-se, a ieşit şi s-a dus într-un loc retras şi se ruga. 36 Simon şi cei care erau cu el l-au căutat 37 şi, găsindu-l, i-au spus: „Toţi te caută”. 38 El le-a spus: „Să mergem în altă parte, prin cetăţile învecinate, ca să predic şi acolo, căci pentru aceasta am venit!” 39 Şi a mers prin toată Galileea, predicând în sinagogile lor şi scoţând diavoli.

Cuvântul Domnului

 

Reflexie

Nu toate problemele acestei lumi pot fi rezolvate: “Pe săraci îi veţi avea totdeauna cu voi“, le spune Isus odată ucenicilor săi. Lumea fără drame, fără nelinişti, fără boală, fără moarte nu e lumea actuală. Rugăciunea nu este o fugă de greutăţile acestei vieţi, nu e o cerere naivă de minuni, dar este întâlnire cu cel care ne ajută să vedem omul şi problemele sale aşa cum le vede El.

Nu este uşor să înţelegem că minunea este un semn, un deget îndreptat spre lumea cea nouă. Ea este interpretată mai degrabă ca o dovadă de putere sau ca o intervenţie a lui Dumnezeu în favoarea unor privilegiaţi. Chiar şi apostolii au înţeles în acest sens minunile înfăptuite de Isus. De aceea, de dimineaţă au plecat în căutarea sa şi, găsindu-L, au spus: “Toţi te caută!”

E adevărat că îl căutau pe Isus dar dintr-un motiv greşit: îi cereau ca El să continue să facă minuni, voiau să-l instrumentalizeze pentru a realiza visele lor de succes, pentru a face minuni în avantajul lor. Nu acceptau să-şi asume responsabilităţile lor, de a duce la îndeplinire lucrarea care-i privea pe ei.

Isus refuză planurile lor şi-i invită pe ucenici să plece în altă parte, prin satele vecine, pentru a-şi împlini misiunea sa de a predica.

Dumnezeu nu se substituie omului; El îl conduce cu lumina cuvântului său, îl însoţeşte cu prezenţa sa, dar vrea ca omul să lupte şi să combată răul, suferinţa.

Prezentându-ni-l pe Isus în rugăciune, în această ultimă parte a Evangheliei, Marcu ne dă o lecţie importantă: trebuie să ne găsim timp şi pentru a sta în dialog cu Dumnezeu: “Cu cât primim mai mult în rugăciune, cu atât putem face mai mult bine” – spunea Maica Tereza de Calcutta.

“Lasă să-ţi lipsească timpul pentru orice lucru dar niciodată pentru rugăciune şi astfel vei realiza multe lucruri într-un timp foarte scurt” – spunea sora Lucia, vizionara de la Fatima.

În faţa celor care azi aşteaptă de la Biserică numai o slujire pământească, Biserica rămâne fidelă strategiei lui Isus, care ştia că este trimis să combată răul în toate formele sale, fizic sau moral; El vindecă, dar mai ales evanghelizează.

“Vai mie, dacă nu vestesc Evanghelia“, spune la un moment dat sfântul apostol Paul. Şi face aceasta gratuit şi cu o metodologie originală: “M-am făcut slab cu cei slabi, pentru ca să-i câştig pe cei slabi…m-am făcut totul pentru toţi“. Aceasta înseamnă să împărtăşim bucuria şi durerea celuilalt.

 

Tatăl Nostru…  Bucură-te Marie…   Slavă Tatălui….

 

P. Laudă și mulțumire să fie în orice moment.

C. Preasfântului și dumnezeiescului sacrament.

 

 

Litania În Cinstea Inimii Preasfinte A Lui Isus

 

Doamne, miluieşte-ne,

Cristoase, miluieşte-ne,

Doamne, miluieşte-ne,

Cristoase, auzi-ne,

Cristoase, ascultă-ne,

Tată din cer, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi,

Fiule, Răscumpărătorul lumii, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi,

Duhule Sfânt, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi,

Sfântă Treime, un singur Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi,

 

Inima lui Isus, Fiul Tatălui cel veşnic, miluieşte-ne pe noi, (*)

Inima lui Isus, plăsmuită de Sfântul Duh în sânul Mamei, pururea Fecioare,*

Inima lui Isus, unită întru fiinţă cu Cuvântul lui Dumnezeu,*

Inima lui Isus, nemărginită întru maiestate, *

Inima lui Isus, locuinţă sfântă a lui Dumnezeu, *

Inima lui Isus, chivotul celui preaînalt, *

Inima lui Isus, casa lui Dumnezeu şi poarta cerului,*

Inima lui Isus, focar arzător al dragostei, *

Inima lui Isus, sălaşul dreptăţii şi al iubirii, *

Inima lui Isus, plină de bunătate şi de dragoste,*

Inima lui Isus, noianul tuturor virtuţilor, *

Inima lui Isus, preavrednică de toată lauda, *

Inima lui Isus, regele şi centrul tuturor inimilor,*

Inima lui Isus, în care sunt toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei, *

Inima lui Isus, în care locuieşte toată plinătatea dumnezeirii*

Inima lui Isus, în care Tatăl a binevoit, *

Inima lui Isus, dorul munţilor veşnici, *

Inima lui Isus, răbdătoare şi de mare milă, *

Inima lui Isus, darnică faţă de toţi cei care te cheamă, *

Inima lui Isus, izvorul vieţii şi al sfinţeniei, *

Inima lui Isus, împăcare pentru păcatele noastre,*

Inima lui Isus, copleşită de ocări, *

Inima lui Isus, zdrobită pentru fărădelegile noastre,*

Inima lui Isus, ascultătoare până la moarte, *

Inima lui Isus, străpunsă de suliţă,*

Inima lui Isus, izvorul a toată mângâierea,

Inima lui Isus, viaţa şi învierea noastră, *

Inima lui Isus, pacea şi împăcarea noastră, *

Inima lui Isus, jertfa păcătoşilor, *

Inima lui Isus, mântuirea celor ce nădăjduiesc în tine, *

Inima lui Isus, fericirea tuturor sfinţilor, *

 

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, iartă-ne, Doamne,

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, ascultă-ne, Doamne,

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, miluieşte-ne pe noi.

 

P. Isuse cu Inima blândă şi smerită,

C. Fă inima noastră asemenea cu Inima ta.

 

Să ne rugăm:

Atotputernice, veşnice Dumnezeule, priveşte spre Inima preaiubitului tău Fiu şi spre laudele şi îndestulările pe care ţi le aduce în numele păcătoşilor, şi împăcat fiind prin ele, iartă-i pe cei ce-ţi cer milostivirea în numele aceluiaşi Fiu al tău, Isus Cristos, care cu tine vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor. Amin.

 

Tatăl Nostru…  Bucură-te Marie…   Slavă Tatălui….

 

Rugăciunea credincioşilor

 

       Fraţilor, Mântuitorul nostru, descoperindu-și slava, a chemat toate popoarele la mântuire. Să-l rugăm să ne lumineze pe toţi cu harul său.

 C. Cristoase ascultă-ne

– Tu, care te-ai arătat în trup omenesc, sfinţeşte rugăciunea şi munca noastră, pentru ca să aducă roade pentru viaţa veşnică.

– Tu, care ai putere asupra cerurilor, fereşte-ne de orice păcat şi de orice greşeală, pentru ca să dăm mărturie despre harul pe care ni l-ai dăruit la botez.

– Fă să strălucească asupra noastră lumina iubirii tale. Înţelepciunea ta să inspire proiectele şi faptele vieţii noastre.

– Fă să păstrăm în inima noastră, să medităm şi să punem în practică cuvintele tale, imitând-o pe preasfânta ta Mamă.

– Lumina noastră să strălucească în faţa oamenilor, ca ei văzând faptele noastre bune, să-l preamărească pe Tatăl din ceruri.

– Reînnoieşte credinţa în toţi creştinii, învaţă-ne să recunoaştem prezenţa ta în Biserică şi în orice om.

– Susţine-i cu harul tău pe toţi misionarii, ajută-i ca prin viaţa lor să te facă cunoscută şi celor care încă nu te-au întâlnit, iubirea ta infinită.

– Ajută-ne să înţelegem că prin botez am devenit cu toţii misionari, adică trimişi de tine în lume pentru a te mărturisi prin viaţa noastră.

– Arată celor aflaţi în agonie, lumina iubirii tale şi primeşte pe fraţii noştri răposaţi în fericirea veşnică a cerului.

Doamne, prin Euharistie, tu ai dat oamenilor hrană şi băutură pentru suflete şi lumina care să-i conducă la mântuire. Dă-ne, te rugăm, tăria harului tău pentru ca, întăriţi de pâinea care ne-a fost dată pentru viaţa lumii, să putem parcurge viaţa în dreptate, caritate şi pace.  Prin Cristos Domnul nostru. Amin.

 

Tatăl Nostru…  Bucură-te Marie…   Slavă Tatălui….

 

Isuse, tu ai încredinţat cuvântul tău apostolilor, şi prin ei întregii Biserici, pentru ca să-l răspândească şi să-l vestească până la marginile pământului. În timp ce te adorăm, ţi-l încredinţăm pe Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, pe toţi episcopii şi preoţii; inspiră în ei pe Spiritul Tău Sfânt ca să devină ascultători fideli ai cuvântului Tău. Îndepărtează tot ceea ce ar putea să tulbure ascultarea şi înţelegerea cuvântului tău, ca să poată, prin puterea Spiritului tău, să-l vestească lumii întregi aşa cum doreşti tu.

Isuse, tu vrei ca acest cuvânt al Tău să ajungă la fiecare om deoarece cuvântul tău este adevăr şi lumină. Multe popoare trăiesc încă în întunericul erorii pentru că nu au ascultat cuvântul tău. Mulţi adoră idoli falşi pentru că nu a ajuns la ei cuvântul tău.

Invită-i, Isuse, pe tinerii de astăzi şi trimite-i ca misionari în lume ca să ducă în lume vestea ta cea bună. Lumea de astăzi este plină de cuvinte. Se vorbeşte atât de mult la radio, la televiziune, în ziare, în filme, pe internet şi în alte mijloace de comunicare puse la dispoziţia omului de astăzi. Fii binecuvântat şi lăudat prin toţi cei care, prin mijloacele tehnice răspândesc binele şi adevărul, care invită la iubire, la iertare, la pace, la trăirea valorilor evanghelice. Fă ca oamenii să folosească mijloacele tehnice pentru scopuri nobile şi pentru binele umanităţii. Te rugăm, Isuse, şi pentru cei care abuzează de mijloacele tehnice răspândind dezinformarea, minciuna, înşelăciunea, violenţa şi imoralitatea. Converteşte-i, Isuse, şi fă ca să poată auzi cuvântul tău de iubire şi de adevăr, de dreptate şi de pace, şi să-l pună în serviciul Tău.

Isuse, tu eşti Cuvântului Tatălui. Prin intermediul tău a fost creat tot ce există. Tu ai cuvintele vieţii veşnice. Cuvântul tău este atotputernic. Te binecuvântăm şi te preamărim, te adorăm şi-ţi mulţumim pentru că prin tine Tatăl ceresc ne-a vorbit. Fă ca Spiritul tău Sfânt care a vorbit profeţilor să fie activ în noi, să lucreze în noi aşa cum a lucrat încă de la începutul Creaţiei.

 Recunoaştem, Doamne, că adesea am fost insensibili faţă de cuvântul tău. Adesea am ascultat fără să înţelegem pentru că inima noastră a fost un teren pietros în care sămânţa Cuvântului tău nu a putut să crească. Isuse, acum dorim să ascultăm cuvântul tău, dorim să crească în noi şi să aducă roade bogate.

 

Tatăl Nostru…  Bucură-te Marie…   Slavă Tatălui….

 

P. Laudă și mulțumire să fie în orice moment.

C. Preasfântului și dumnezeiescului sacrament.

 

Cântec

 

    Isuse, vrem să te adorăm pentru că Tu eşti Dumnezeul nostru. Îţi mulţumim pentru că ai dorit să vieţuieşti împreună cu noi, pentru ca tu să fii iubirea, pacea, viaţa, adevărul, calea noastră, izvorul nostru de apă vie. Fii binecuvântat, Isuse, pentru iubirea care te-a inspirat să rămâi cu noi în acest mod minunat! Dorinţa ta vie de a rămâne cu noi s-a realizat într-un mod atât de miraculos: acum eşti prezent în chip real în această fărâmă de pâine;  Dumnezeu atotputernic şi infinit, Fiul  lui Dumnezeu ascuns în taina Euharistiei! Ce mister sublim? Noi credem şi te adorăm, Isuse.

   Dorinţa ta de a rămâne cu noi trezeşte în sufletele noastre dorinţa de a te căuta şi de a sta împreună cu tine. Fă, ca inimile noastre să cânte neîncetat: Faţa ta, Doamne, o caut.

   Fă ca să te putem iubi cu aceeaşi iubire cu care ne iubeşti Tu şi să te căutăm cu aceeaşi dorinţă cu care ne cauţi Tu!

   Te adorăm Isuse împreună cu apostolii tăi Petru, Iacob şi Ioan cărora le-ai dat harul de a vedea mărirea feţei tale şi să audă glasul Tatălui ceresc. Să fie binecuvântat acel moment în care în inima lui Petru s-a născut dorinţa de a rămâne totdeauna cu tine pe muntele Tabor. Ar fi dorit să rămână acolo nu datorită frumoasei panorame ci fiind atras de splendoarea feţei tale. Şi noi, asemenea apostolilor, dorim să rămânem împreună cu tine şi să te adorăm. Dorim să ne rugăm, să ascultăm, să reflectăm, să medităm, să contemplăm frumuseţea Ta  şi să experimentăm acea dorinţă arzătoare a prezenţei tale.

    Te rugăm să ne ierţi pentru acele momente când nu am vrut să te vedem, să te auzim sau să stăm cu tine.

    Recunoaştem că adesea dorinţele şi visurile noastre au fost departe de tine. Aparenţele acestei lumi ne atrag, devin stăpânii gândurilor şi dorinţelor noastre, a simţurilor şi a voinţelor noastre şi astfel ne trezim departe de tine. Ne lăsăm atât de uşor seduşi de ademenirile lumii care ne oferă fericirea sa trecătoare.

   Te rugăm, Isuse, să purifici inimile şi sufletele noastre, să vindeci memoriile şi sentimentele noastre, să îndrepţi toate dorinţele noatre spre tine; fă ca inimile noastre să se odihnească în tine iar speranţele noastre să afle în tine realizarea deplină. Să fii Tu pe primul loc în cuvintele, gândurile, sentimentele şi faptele noastre.

 

Tatăl Nostru…  Bucură-te Marie…   Slavă Tatălui….

 

P. Laudă și mulțumire să fie în orice moment.

C. Preasfântului și dumnezeiescului sacrament.

 

 

Binecuvântarea Finală

 

Toți sa adorăm fierbinte

marea Taină din altar;

Ce-a fost scris în Legea Veche

facă loc la noul dar;

ce e peste simț și minte

să ne dea-al credinței har.

 

Tatălui dați închinare,

Cinste, laudă și cânt;

Fiului, fără-ncetare,

Slavă-n cer și pe pământ;

Pururi binecuvântare

Fie Duhului preasfânt. Amin.

 

P. Tu le-ai dat lor pâine cerească,

C. având in sine orice plăcere.

 

P. Să ne rugăm:

Dumnezeule, care ne-ai lăsat în acest sacrament minunat memorialul morții și învierii tale, dă-ne, te rugăm, harul ca astfel să cinstim sfântul mister al trupului și sângelui tău, încât să simțim necontenit în noi roadele răscumpărării tale. Tu, care viețuiești și domnești în vecii vecilor.

Amin

 

C./ P. Lăudați-l pe Domnul neamurilor, Lăudați-l toate popoarele.

Osana, osana, osana Fiului lui Dumnezeu

C. Căci peste noi a revărsat Domnul veșnica lui milostivire.

și adevărul Domnului rămâne întotdeauna. P.

C. Slavă Tatălui, și Fiului, și Sfântului Duh,

precum era la început și acum și pururea

și în vecii vecilor. Amin. P.

C. Să adorăm în veci preasfântul Sacrament!

P. Să adorăm în veci preasfântul Sacrament!

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://paxvobis.ro/wp-content/uploads/2021/11/header-nou-final.jpg);background-size: initial;background-position: center bottom;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 400px;}
//
Daca aveți vreo întrebare trimiteți-mi mesaj aici și va voi răspunde imediat!
Cu ce va pot ajuta?